Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα των χημικών αντιδράσεων.   

          Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα μιας χημικής αντίδρασης είναι:

1)   Η φύση των αντιδρώντων

2)   Η συγκέντρωση

3)   Η θερμοκρασία

4)   Γενικώς οι ακτινοβολίες εφ' όσον απορροφώνται από ένα τουλαχιστον των αντιδρώντων

5)   Η πίεση, εφ' όσον ένα τουλάχιστον από τα αντιδρώντα είναι αέριο και με την προϋπόθεση ότι η μεταβολή της πίεσης οφείλεται σε μεταβολή του όγκου

6)   Οι καταλύτες

7)   Ο βαθμός  κατάτμησης  (δηλαδή η επιφάνεια επαφής) του στερεού αντιδρώντος.