Πειράματα χημείας video

 1. Πέντε καταβυθίσεις ιζημάτων, με εισαγωγή από την χρωματολογία.

 2. Ηλεκτρόλυση διαλύματος ΚΙ

 3. Επίδραση Κ ή Na σε νερό. Σχεδόν ασφαλής μέθοδος.

 4. Σειρά δραστικότητας μετάλλων

 5. Ηλεκτρικό στοιχείο Cu - Mg

 6. Παραγωγή και ανίχνευση Ο3

 7. Ανάφλεξη. Εντυπωσιακό αλλά όχι διδακτικό.

 8. Παραγωγή και ανίχνευση CO2 και O2  

 9. α) Τέλεια και ατελής καύση
  β) Μια ακόμη παραλλαγή με παρουσίαση τύπου show.

 10. Επίδραση της συγκέντρωσης στην ταχύτητα χημικών αντιδράσεων. Απλό πείραμα

 11. Χημική κινητική - διάγραμμα

 12. Χημική κινητική. Συγκέντρωση - θερμοκρασία.

 13. α) Επίδραση της θερμοκρασίας στη θέση Χημικής Ισορροπίας. Δύο πειράματα
  β) Θερμοκρασία θέση ισορροπίας. Εύκολη παραλλαγή.

 14. Επίδραση της συγκέντρωσης στη θέση χημικής ισορροπίας.

 15. Αλλαγή χρώματος methylene blue σε διάλυμα γλυκόζης και καυστικού νατρίου.

 16. Κάτοπτρο  αργύρου. Tollens reaction

 17. Οξείδωση αλδεϋδομάδας με φελίγγειο υγρό.

 18. Οξείδωση αλκοόλης σε καρβονυλική ένωση με CuO.

 19. Αλοφορμική αντίδραση σε δύο λεπτά.

 20. Ογκομέτρηση διαλύματος οξικού οξέος  από διάλυμα NaOH με τη χρήση ψηφιακού πεχαμέτρου και του προγράμματος Η/Υ Office Excel

 21. Πειράματα από επιμορφωτική συνάντηση 01-04-2015
 22. Πειράματα κείμενο σχετικό με την επιμόρφωση της 01-04-2015    

      -- Και ένα πείραμα έκπληξη με ηθοποιό παρουσιαστή. (για να σπάσουμε τη μονοτονία)

        www.polkarag.gr